Spolek Kolumbus, který sdružuje lidi s duševní nemocí, se připojil k Memorandu o ochraně lidí s postižením před násilím. To bylo veřejnosti představeno v prosinci a stojí za ním představitelé mnoha organizací hendikepovaných. Podle ředitele Spolku Kolumbus Milana Jíši to mají velmi těžké zvláště lidé, kteří mají kombinované postižení.

Autoři memoranda uvedli, že je nutné dodržovat mezinárodní dohody, které se snaží lidem s postižením zajistit takový standard bezpečí a péče, jaký mají zdraví lidé, a které zohledňují specifické potřeby takových osob.

Milan Jíša na setkání, při kterém byl zahájen sběr podpisů pod memorandum, například zmínil, že je mnoho oblastí, ve kterých lze v tuzemsku zlepšit služby pro osoby s duševní nemocí. Je třeba, aby se zlepšila péče v psychiatrických nemocnicích, aby se rozvíjela komunitní péče a služby pro duševně nemocné, je třeba změnit současné zákony o duševním zdraví. Je dobré zajistit lidem s problémy v této oblasti, aby měli lepší právní zastoupení před soudy, například při řešení detencí a způsobilosti k právním úkonům. Důležité také je zajistit dostupnost psychiatrické péče.

 

Slavnostní představení memoranda se uskutečnilo 1. prosince 2022 v tiskovém sálu Úřadu vlády České republiky, záštitu mu udělila zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Autoři dokumentu vyzývají státní orgány, vládu i další zainteresované instituce, aby udělali kroky, které přispějí k vytvoření prostředí, kde budou podporovány a chráněny lidská práva a základní svobody.

Autoři memoranda zaznamenali řadu případů, kdy ochrana lidí s postižením před násilím nebyla dostatečná, a ty ve svých materiálech zmínili. Hendikepovaní čelili například ponižování, výsměchu a nadávkám, omezování osobní svobody, fyzickému a sexuálnímu násilí a třeba také zanedbávání péče.

Navíc fyzické násilí vedlo často i k psychickým zraněním. „V řadě případů jsou napadení silně traumatizováni, rozvíjí se u nich deprese a jiné psychické potíže, které významně zhoršují jejich žití. Někdy se s následky napadení vyrovnávají po zbytek života,“ napsali autoři dokumentu. Mezi časté psychické problémy napadených hendikepovaných patřily úzkost, strach, pocity nejistoty a méněcennosti.

Je třeba zajistit osobám s hendikepem rovné příležitosti, je třeba působit proti stereotypům a předsudkům vůči nim. Autoři memoranda hovoří také o konkrétních opatřeních, která pomohou posílit ochranu znevýhodněných před diskriminací. Trestní právo je nechrání dostatečně, je proto nutná legislativní změna. 

Státní instituce musí věnovat větší pozornost násilí na lidech s postižením. Mají mapovat projevy takového násilí a zveřejňovat oficiální policejní a justiční statistiky. Je doporučeno také posílit kompetence policie v jednání s lidmi s postižením tak, aby její činnost napomáhala zvyšovat důvěru nemocných vůči policii. Dobré by také bylo vytvořit osvětové kampaně jak pro lidi s postižením, tak pro širší veřejnost. Obecně by byly vhodné preventivní a informační aktivity za účelem snížení četnosti násilí na osobách s postižením ve společnosti.

Lidé s duševní nemocí se často potkávají s násilím ve svém každodenním životě. Jsou odkazování na právníky, na to, aby podávali žaloby. Jenže takto nemocné osoby v sobě stěží naleznou sílu žalobu podávat.

Memorandum můžete podpořit prostřednictvím on-line petice.

 

Copyright © 2024 - Spolek KOLUMBUS